Voor een multinational is er voor de unit Mijnbouw een omgeving ontwikkeld met het doel de winning te optimaliseren en risico’s te minimaliseren. Basis is het registreren van de productieomvang en verwachte ontwikkeling daarin en deze vervolgens te optimaliseren. Enerzijds speelt de feitelijke productie een rol maar ook de samenstelling van de delfstof en de geschatte reserves. Door de geologische en hydraulische dynamiek is veel inzicht vereist alsmede de tools om flexibel en doelgericht te kunnen handelen. Met de gebouwde applicatie is een onmisbaar gereedschap gerealiseerd om aan de doelstelling te voldoen hetgeen zich in de praktijk bewijst.

Zo is op basis van de productiegegevens een strategische planningsmodule ontwikkeld. Deze geeft goed inzicht in de mogelijke ontwikkeling van het productieveld en houdt zo goed mogelijk rekening met de weerbarstigheid van de realiteit. Ongewenste toekomstige scenarios kunnen worden waargenomen en daardoor kan er ruim van te voren op worden geanticipeerd en gecorrigeerd. Op basis van deze module kan onderhoud op het gewenste momenten plaatsvinden zonder de normproductie te beinvloeden en kunnen alle zich voordoende ontwikkelingen worden gevolgd.


Voor een multinational zijn een aantal applicatieplatforms ontwikkeld op het gebied van Standards in de chemische industrie en voor het begroten van nieuw te bouwen (of te verbouwen) fabrieken. Op deze wijze is er een duidelijke structuur geschapen van enerzijds uitgangspunten (Standards) en anderzijds bouwkosten voor aanpassingen of nieuwbouw. Zo ontstaat een samenhangend geheel dat de basis is voor correct werkende,  veilige plants waarvan de bouwkosten van te voren bekend zijn. Hiermee kunnen de commerciele doelstellingen op haalbaarheid worden getoetst.

Zowel voor Standards als voor Piping zijn vrijwel alle applicaties nu webgebaseerd en overal ter wereld toegankelijk.


Objecten in de openbare ruimte kosten veel geld. Niet alleen in aasnchaf maar ook in onderhoud. Samen met een Nederlandse business partner is een webgebaseerde omgeving ontwikkeld waarbij het mogelijk is op een geografische ondergrond objecten zoals verkeerstekens te plaatsen en de bijbehorende informatie te beheren. Deze omgeving ondersteunt tevens inspecties en werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Deze werkzaamheden worden mobiele apparatuur ondersteunt.

Op deze wijze kan een goed inzicht worden verkregen in het feitelijk geinvesteerde kapitaal, de feitelijke kwaliteit van de objecten en de benodigde operationele kosten voor onderhoud.


Voor een international werkende onderneming heeft Ravelin een omgeving gebouwd waarbij consultants en account managers worden ondersteund. Het toepassingsgebied betrof ziekenhuizen en de verkoop en onderhoud van medische en medisch gerelateerde apparatuur . De start is het vastleggen van de relevante bestaande apparatuur, de communicatie en de opslag van gegevens. Dit kon met een grafische interface worden gedaan. Verbindingen werden gecontroleerd. Op deze solide basis konden nieuwe apparaten worden toegevoegd. Er is een configurator gebouwd waarmee complexe apparatuur kon worden gedefinieerd met de mogelijkheid van talloze opties. Aanpassingen in bestaande appartuur werden uiteraard meegenomen in het proces. Op deze manier ontstond er een totaal overzicht van ‘oud en nieuw’ in een helder en consistent overzicht. De levering hield rekening met de beschikbaarheid van onderdelen op de diverse logistieke centra en landelijk beschikbare alternatieven. Projecten voor uitvoering werden in fasen vastgelegd en diverse opties voor SLA’s werden berekend en aangeboden.

Door deze vergaande manier van vooraf begroten en inrichten ontstond een duidelijk kostenpalet met varianten voor investeringen en bij uitvoering een geminimaliseerde kans op fouten.


Ravelin heeft CableConnect ontwikkeld. Hiermee kan de bekabeling tussen apparaten worden ontworpen en gecontroleerd. De controle kan op een aantal niveaus plaatsvinden en heeft het doel om enerzijds een heldere grafische voorstelling te maken maar anderzijds de basis te leggen voor een correct ontwerp dat in een volgend proces kan worden aangevuld en in productie kan worden genomen. Aan deze doelstellingen wordt in de praktijk het nut herhaaldelijk aangetoond.

De toepassing is en wordt gebruikt voor het ontwerpen van radiostudio’s en de bekabeling van complexe kabelsystemen bij de aansturing van complexe machines. Dit laatste wordt gedaan door een van de meest aansprekende ondernemingen in Nederland.


Het hiervoor beschreven Cableconnect wordt gebruikt in een complexe projectengineering. In dit proces vinden veel veranderingen plaats en met daarmee veel kans op fouten. Ravelin heeft een managementomgeving ontwikkeld om dit proces te ondersteunen. Er worden controles uitgevoerd op versies, aansluitingen en compleetheid van informatie. Op basis van reviews kunnen volgende fasen van de workflow worden ingezet en met alle beschikbare functionaliteit ontstond er een inzichtelijk proces.

Doel voor deze omgeving is het uiteindelijk foutloos maken van kabelbundels met de juiste kabels en labels. Het tweede doel was het proces van documentatie te versnellen. Aan beide doelstellingen is beantwoord. Fouten die optreden zijn thans doorgaans uitvoeringfouten en niet meer gebaseerd op een incorrect design. De snelheid van documentatie is dramatisch toegenomen en het aantal benodigde functieplaatsen voor projecten is ondanks meer werk niet toegenomen. De voordelen zijn in alle opzichten groot.


Voor een grote gereedschappenfabriek is een ondersteunende functionaliteit ontwikkeld om zeer complexe houtprofielen te kunnen frezen. Uit het standaardpakket van vele beitels konden stapels beitels op meerdere assen van een NC-gestuurde machine worden samengesteld. Resultaat was een duidelijke keuze van beitels en hun samengestelde stapeling en uiteindelijk het frezen van complexe profielen in een enkele doorgang door de NC-machine.

Deze oplossing bespaarde tijd in het ontwerp waardoor snelle en flexibeler geproduceerd en geleverd kon worden.


Voor een Nederlands instituut is een applicatie ontwikkelt waarmee verfsystemen konden worden beoordeeld. De context was het schilderwerk voor gebouwen. Hierbij werd rekening gehouden met de kompasrichtingen van een gebouw, het material waarop geschilderd werd in al zijn aspecten en het kwaliteitsverloop in de tijd. Op deze wijze kan het onderhoud worden geoptimaliseerd en het doel is uiteraard om de onderhoudskosten te besparen.


Voor een ministerie is gebruik gemaakt van een door Ravelin ontwikkelde omgeving waarmee gegevens uit database in diagrammen kunnen worden getoond. Autoplacement en updatingprocessen zijn relevante functies. Het resultaat was dat er inzicht wordt verkregen in vaak zeer complexe processen en samenhangen op een manier die voor een ieder duidelijk is. Immers een tekening zegt veel meer dan lijsten met gegroepeerde en opgetelde waarden. Resultaat? Een betere en inzichtelijkere organisatie en efficienter beheer van middelen.


Ontwikkeling van een applicaties waarbij er Shapes in Visio geplaatst worden. Deze Shapes geven een schematische weergaven van een tuinbouwkas weer met de meetapparatuur die daarin geplaatst is. Dit waren zogenaamde COM-objecten die middels het internet de waarden van de hardware ook daadwerkelijk real-time kunnen uitlezen. Deze applicatie genereerde HTML-pagina’s die werden gepubliceerd op het lokale netwerk zodat de toestand van de kassen gecontroleerd kon worden vanaf een webpagina.


Ontwikkeling van een webapplicatie voor het modelleren van bedrijfsprocessen. De applicatie voorziet in het tekenen van diagrammen in een webomgeving. Deze diagrammen beschrijven een bedrijfsproces. Ook kunnen meerdere rapportages worden gemaakt. De applicatie wordt door Ravelin voor de opdrachtgever gehost en voorziet in een geautoriseerde toegang door meerdere partijen en personen met verschillende rollen.


Proof of concept project voor de werking van beacons. In dit project spelen beacons niet de rol van het voorzien van passanten van commerciele boodschappen maar hebben het doel looproutes te bepalen in een omgeving waar geen GPS voorhanden is. De vooral wiskundige problematiek is overwonnen en op basis van een mobiele app kunnen routes tussen vertrekpunten en bestemmingen worden gebruikt.